web-archive-net.com » NET » G » GAELSCOIL.NET

Total: 55

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Eolaíocht (Science) - Gaelscoil Dhoctúir Uí Shúilleabháin
  agus cruthaithe Ag obair go heolaíoch Is é croílár an Churaclaim Eolaíochta ná foghlaim trí iniúchadh agus imscrúdú Spreagtar leanaí chun obair mar eolaithe agus iad ag déanamh imscrúduithe agus ag féachaint ar an imshaol fisiciúil agus nádúrtha Cabhraíonn na heispéiris seo le leanaí a fháil amach gur féidir leo réitigh a fháil ar fhadhbanna iad féin trí fhéachaint ar a n imshaol féin Tacaíonn an curaclam le scileanna fiosrúcháin a fhorbairt i rith na bhfiosraithe seo breathnóireacht ceistiú mínithe a mholadh torthaí a thuar agus imscrúduithe a phleanáil chun smaointe a thástáil Ag dearadh agus ag déanamh Is é dearadh agus déanamh an chuid theicneolaíoch den Churaclam Eolaíochta Tugann an ghné seo den churaclam deiseanna do leanaí smaointe eolaíocha a chur i bhfeidhm sa ghnáthshaol agus i ngnáthfhadhbanna Cuirtear dúshlán roimh na leanaí iniúchadh pleanáil agus nithe agus múnlaí a dhéanamh chun fadhbanna praiticiúla a réiteach Cluichí simplí maignéadacha muilte gaoithe nó uisce árthaí a snámhann teileascóip soithí ar son críoch faoi leith ciorcaid leictreacha agus mar sin de a dhearadh agus a chruthú cabhraíonn na gníomhaíochtaí seo ar fad le leanái feasacht faoi luach na teicneolaíochta ina saol féin a fhorbairt Ábhar Tá ceithre shnáithe sa Churaclam Eolaíochta Dúile beo Fuinneamh agus forsaí Ábhair Feasacht agus cúram imshaoil Tá gach snáithe foroinnte i snáithaonaid a dhíríonn ar théamaí faoi leith SESE Science Gaelscoil students taking part in a science workshop during Science Week in November 2015 Click here for the video Overview The curriculum for Social Environmental and Scientific Education incorporates a science programme for children in all classes in the primary school SESE Science enables children to develop basic scientific ideas and understanding about the biological and physical aspects of the world The Science Curriculum gives special attention to the process through which children develop this knowledge

  Original URL path: http://www.gaelscoil.net/eolaiacuteocht-science.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Ealaíon (Art) - Gaelscoil Dhoctúir Uí Shúilleabháin
  Le Chéile Learn Together OSPS SPHE Gníomhaíochtaí Seach Churaclaim Extra Curricular Activities Club Puipéadóireachta Drámaíocht Spórt Sport Tuistí Parents Coiste na dTuismitheoirí Parents Association Polasaithe na Scoile School Policies Duaiseanna Awards Scoil Ghlas Green schools Gníomhaíochtaí le déanaí Recent activities Griangraflann Gallery Blag Blog Acmhainní Resources Acmhainní ar son daltaí Pupils Acmhainní ar son tuistí Parents Naisc Links Oideachas Ealaíon Cuirtear Oideachas Ealaíne i láthair faoi thrí cheannteideal na hamharcealaíona drámaíocht agus ceol Cuireann oideachas ealaíon ar chumas an pháiste smaointe mothúcháin agus taithí a léiriú trí teanga trí ghothaí agus trí ghluaiseachtaí Le ceol leis na hamharcealaíona agus le húsáid na drámaíochta sa seomra ranga spreagatar an leanbh chun smaointe a nochtadh atá cruthaitheach agus atá fós ag fobairt Cuireann an Curaclam Oideachais Ealaíon cosáin ar fáil chun foghlaim a dhéanamh lena bhfuil baint aici le machnamh samhlaíocht agus íogaireacht Ag foghlaim trí na healaíona bíonn deis ag páistí raon leathan d éirimí a úsáid Na hAmharcealaíona Drámaíocht Ceol Arts Education Arts Education is presented under three subject headings visual arts drama and music Arts education enables the child to express ideas feelings and experiences in language gesture and movement Together with music and the visual arts the use

  Original URL path: http://www.gaelscoil.net/ealaiacuteon-art.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Amharcealaíona (Visual Arts) - Gaelscoil Dhoctúir Uí Shúilleabháin
  son tuistí Parents Naisc Links Oideachas Ealaíon Na hAmharcealaíona Foramharc Tá sé shnáithe sa Churaclam Amharcealaíon Seasann gach snáithe do mhodh chun cumas léirithe an pháiste a fhorbairt Seo a leanas na snáitheanna sin Líníocht Péint agus dath Prionta Cré Tógáil Fabraic agus snáithín Trí na sé shnáithe seo féachann leanaí ar na seacht n eilimint físiúla nuair a tá siad ag déanamh ealaíne nuair a tá siad ag féachaint ar ealaín agus ag freagairt di agus nuair a spreagann ealaín iad líne cruth foirm dath agus ton gréas agus rithim uigeacht agus feasacht ar spás Leagann an Curaclam Amharcealaíon béim ar thrí phointe tosaigh do ghníomhaíochtaí ealaíne an pháiste taithí an phaiste féin samhlaíocht an pháiste breathnóireachtaí an pháiste Sa Churaclam Amharcealaíon spreagtar an leanbh chun féachaint ar raon leathan saothar ealaíne Is trí chaint faoi na saothair ealaíne seo a fhorbraíonn an leanbh íogaireacht i leith na n eilimintí físiúla agus tósaíonn sé sí á n úsáid ina c h uid ealaíne féin I measc na n amharcealaíon tá tábhacht faoi leith ag an líníocht sa churaclam agus is trí líníocht is mó a léirítear forbairt an pháiste san ealaín Agus ealaín á cruthú tá an próiseas féin chomh tábhachtach leis an táirge deiridh Arts Education Visual arts Overview The Visual arts curriculum consists of six strands Each strand represents a medium for developing the child s expressive abilities These strands are Drawing Paint and colour Print Clay Construction Fabric and fibre Through these six strands children explore the following seven visual elements when making looking at and responding to art line shape form colour and tone pattern and rhythm texture and spatial organisation The Visual arts curriculum emphasises three starting points for the child s art activities the child s own experience the child s imagination the

  Original URL path: http://www.gaelscoil.net/amharcealaiacuteona-visual-arts.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Drámaíocht (Drama) - Gaelscoil Dhoctúir Uí Shúilleabháin
  dTuismitheoirí Parents Association Polasaithe na Scoile School Policies Duaiseanna Awards Scoil Ghlas Green schools Gníomhaíochtaí le déanaí Recent activities Griangraflann Gallery Blag Blog Acmhainní Resources Acmhainní ar son daltaí Pupils Acmhainní ar son tuistí Parents Naisc Links Oideachas Ealaíon Drámaíocht Foramharc Oideachas Ealaíon Tugann drámaíocht bealaí do pháistí iniúchadh a dhéanamh ar ár n oidhreacht chultúrtha agus ar ghnéithe nua den domhan atá ag síorathrú Tá ról tábhachtach ag teanga sa drámaíocht Cuidíonn an Curaclam Drámaíochta le hinniúlacht agus le múinín an pháiste a fhorbairt sa Bhéarla sa Ghaeilge agus i dteangacha eile Oideachas Ealaíon An Curaclam Drámaíochta Níl ach snáithe amháin sa Churaclam Drámaíochta Baineann an snáithe seo le drámaíocht a úsáid chun mothúcháin eolas agus idéanna a iniúchadh d fhonn tuiscint a chothú Tá trí snáithaonad san áireamh ann Is iad sin Iniúchadh agus déanamh drámaíochta Léirsmaoineamh ar dhrámaíocht Comhoibriú agus cumarsáid i ndéanamh drámaíochta Feach ar roinnt drámaí atá déanta ag an scoil anseo Arts Education Drama Overview Arts Education Drama provides children with ways to explore our cultural heritage and new dimensions of a changing world Language plays a critical role in drama The Drama Curriculum contributes to developing the child s competence and confidence in

  Original URL path: http://www.gaelscoil.net/draacutemaiacuteocht-drama.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Ceol (Music) - Gaelscoil Dhoctúir Uí Shúilleabháin
  Chéile Learn Together OSPS SPHE Gníomhaíochtaí Seach Churaclaim Extra Curricular Activities Club Puipéadóireachta Drámaíocht Spórt Sport Tuistí Parents Coiste na dTuismitheoirí Parents Association Polasaithe na Scoile School Policies Duaiseanna Awards Scoil Ghlas Green schools Gníomhaíochtaí le déanaí Recent activities Griangraflann Gallery Blag Blog Acmhainní Resources Acmhainní ar son daltaí Pupils Acmhainní ar son tuistí Parents Naisc Links Oideachas Ealaíon Ceol Foramharc Oideachas Ealaíon Tugann ceol an deis do pháistí triail a bhaint as raon leathan stíleanna ceoil agus traidisiún ceoil chun páirt a ghlacadh i ngluaiseacht i rince i léiriú i scéalaíocht agus i gcruthú dráma Cuireann an Curaclam Ceoil na nithe seo ar súile na bpáistí léamh an cheoil scríobh an cheoil amhráin a chasadh agus gléasanna ceoil a sheinm sa seomra ranga Oideachas Ealaíon Curaclam Ceoil Tá trí shnáithe sa Churaclam Ceoil Éisteacht agus Freagairt Léiriú Cumadóireacht Tá na snáitheanna idirnasctha agus tá gníomhaíocht amháin ag brath ar agus ag tacú le tuiscint i gceann eile Arts Education Music arts Overview Arts Education Music provides children with opportunities to engage with a wide range of musical styles and traditions to become involved in moving dancing illustrating story telling and making drama The Music Curriculum introduces children to music

  Original URL path: http://www.gaelscoil.net/ceol-music.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Corpoideachas (PE) - Gaelscoil Dhoctúir Uí Shúilleabháin
  raon leathan gníomhaíochtaí sa snáithe lúthchleasaíochta lena n áirítear rith léim agus caitheamh Tugann na gníomhaíochtaí seo dúshláin aonair do na páistí agus spreagann sé iad chun páirt a ghlacadh i gcineálacha cur chuige níos foirmiúla maidir le lúthchleasaíocht ina bhforbairt fhisiciúil níos faide anonn Leis an rince sa Churaclam Corpoideachais spreagtar na páistí chun feabhas a chur ar scileanna bainistithe an choirp chun gluaiseacht a thuiscint chun obair le daoine eile agus chun cruthaitheacht agus samhlaíocht a fhorbairt Díríonn an lúthchleasaíocht ar ghníomhíochtaí an choirp cosúil le léim casadh luascadh agus cothromaíocht Baineann an snáithe seo le smacht agus le bainistíocht na ngluaiseachtaí coirp i suímh a éiríonn níos deacra de réir a chéile Nuair a bhíonn páistí páirteach i gcluichí bíonn sé de chumas acu taitneamh a bhaint as cluichí mar rannpháirtithe agus mar chuid den lucht féachana Is gné nua den churaclam é snáithe na n imeachtaí lasmuigh agus eachtraíochta Is féidir le scoileanna pleanáil chun shiúlóidí rothaíocht treodóireacht agus dúshláin eile lasmuigh a bheadh oiriúnach do riachtanais suimeanna agus cúinsí na bpáistí a dhéanamh Baineann an clár um oiliúint uisce ní hamháin leis an snámh a mhúineadh do na páistí ach leis an taitneamh a bhaineann siad as gníomhaíochtaí uisce bhunaithe chomh maith Leagann an curaclam béim ar an tábhacht a bhaineann le súgradh chun cumas agus féinmhuinín san uisce a fhorbairt Physical Education Overview Physical education PE provides children with learning opportunities through the medium of movement and contributes to their overall development by helping them to lead full active and healthy lives The Physical Education Curriculum provides a balanced range of activities for children and encourages schools to adopt a flexible approach in planning for PE Physical Education CurriculumThe Physical Education Curriculum includes six strands Athletics Dance Gymnastics Games Outdoor and adventure activities Aquatics

  Original URL path: http://www.gaelscoil.net/corpoideachas-pe.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Oideachas Reiligiúnach (RE) - Gaelscoil Dhoctúir Uí Shúilleabháin
  SPHE Gníomhaíochtaí Seach Churaclaim Extra Curricular Activities Club Puipéadóireachta Drámaíocht Spórt Sport Tuistí Parents Coiste na dTuismitheoirí Parents Association Polasaithe na Scoile School Policies Duaiseanna Awards Scoil Ghlas Green schools Gníomhaíochtaí le déanaí Recent activities Griangraflann Gallery Blag Blog Acmhainní Resources Acmhainní ar son daltaí Pupils Acmhainní ar son tuistí Parents Naisc Links Tá dhá shiollbas reiligiúnach ar siúl thaobh le chéile inár scoil Beo go Deo agus Le Chéile

  Original URL path: http://www.gaelscoil.net/oideachas-reiligiuacutenach-re.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Beo go Deo (Alive-o) - Gaelscoil Dhoctúir Uí Shúilleabháin
  through prayer and they can learn to express this faith in prayer Teaching children to pray is not the same as teaching definitions of prayer nor is it as simple as teaching prayer formulas though this is also important and is accommodated in the programme 9 The children develop an awareness of God s presence in the ordinary events of life They learn to pray as a response to the things they learn about in school and the experiences they have there There is a strong sense in the programme of cultivating an atmosphere of prayer and the use of candles religious images and music all help the children to realise that prayer time in class is not the same as every other part of the day They learn the formal prayers such as morning and night prayers grace before and after meals even a grace before and after play they learn the parts of the Mass and the rosary and the other prayers of the Catholic tradition they learn different expressions of prayer vocal meditative contemplative and prayer through movement and different forms of prayer prayers of petition of thanksgiving of praise of sorrow and repentance and of intercession Education for Community Life We are not individuals when it comes to our faith While we have a personal relationship with God and often pray privately we celebrate our faith best when we celebrate it as part of the community of the Church In learning that they are not just individuals and must acknowledge the wider community as children become socialised they will also learn that they are part of a wider community of faith the class the school the family the parish the diocese and the Church as a global and Catholic community Missionary Initiation Being part of this wider community of faith means becoming aware of the need of others in respect of the global family and in respect of the command of Jesus to Go out and make disciples of all nations The children are helped to understand how the Holy Spirit has always led people to an awareness of the needs of others and to be prepared to respond to those needs sometimes in courageous and far reaching ways The children are led to an awareness of the Holy Spirit s presence in their own lives leading them to respond similarly to the needs of those in their own world 10 Pedagogical Method The programme follows a particular method in helping the children learn and the key to the process followed in the Alive O programme is focus explore reflect and respond As with most things that children learn today it begins with the experience of the child The programme attempts to form the child in a particular way and imbue them with a particular type of knowledge The kind of knowing that we seek is not only one which leads to clarity of thought and articulation but one that profoundly influences the whole of an individual s approach to life We seek to lead the children to become the kind of people who see the world around them and all that is happening in it through the eyes of faith and whose interpretations of what is happening and responses to it are all influenced by their faith 11 Focus The programme seeks to engage the children within the limits of their childhood their experience so far both at home in school and possibly in church their experience of the world around them and the social and natural environment in which they live The limits of their vocabulary and understanding are also taken into consideration but challenged where necessary and when appropriate The focusing on a particular subject or theme is done through games stories and activities We take for granted much of what happens in our daily lives Only in rare moments do we stop and think and ask questions about the significance of the ordinary events of our lives In this religious education programme we seek to provide the opportunity for the children to do that to stop and think to ask questions to explore to wonder 12 Explore Reflect Here the children are invited to dwell on what they have heard and to explore it This helps to increase awareness of what is being learnt The reflection helps to evoke a sense of wonder and mystery which is at the base of all worship but has an important place in catechesis otherwise the material becomes dry and barren We seek to provide opportunities for the children to become reflective people who will take time to stop and think so that they will have the capacity to become aware of the presence and action of God in their lives and in the world around them 13 Respond Through words and pictures acting singing and prayer the children learn to respond to the material that they have encountered A variety of responses gives the teacher the opportunity to pitch the programme according to the intellectual ability imagination and flair of the class being taught So for instance it may be that they have spent some time thinking about those at home who love them A response might be that they would make a card saying thank you to those people It may be that having spent some time thinking about the wonder of the natural world they take time to pick up litter in the school playground 14 Some Elements of the Programme Story Story forms an important part of the Alive O programme Stories have the capacity to explore abstractions in terms of images and interpersonal experiences They provide a stage peopled by characters exemplifying the great forces that have shaped humanity and where we can see love hatred greed generosity compassion and jealousy in action A good story is a mirror which shows us the heights and the depths of human experience and in doing so gives us the opportunity to view our own experience at a safe distance 15 The vast majority of the stories that the children hear are biblical in origin I say in origin because often the stories are adapted to the comprehension and interest of the children You may remember when you and your child celebrated the Sacrament of Reconciliation for the first time The story of the Lost Sheep from Luke 15 1 7 forms the core of that celebration and is used in the classroom as a way of bringing the children to an understanding of the infinite love of God In Alive O 3 the story is told firstly as it appears in the Bible next from the point of view of the lost sheep and then from the point of view of the shepherd In Alive O 4 it is told from the point of view of the ninety nine left behind Another example of adapting Bible stories comes in Alive O 7 In a story from Acts 20 7 12 Paul is preaching and a young man falls out a window In the programme the young man is given a name Eutychus and he is used as a link in a number of the lessons in Term 3 This method appeals to the imagination of the child and to a sense of connectedness with the story Poetry Poetry is a natural ally in the development of religious imagination and it can turn the account of ordinary events into something lasting and memorable The struggle to become fully alive is one that unfolds through experience and is expressed through language In a particular way experience and language are what poetry works with too Without the language which poetry puts on human experience that experience can be hollow and empty 16 The successful use of image in poetry is at the heart of the best poetry The inclusion of poems in the programme gives children the opportunity to come in contact with imagery and to learn to appreciate both its transcendence and immanence The use of poetic imagery may also help the development of the religious imagination of the child and assist the child when it comes to writing prayers or even poems of their own Poetry here has an appeal to the senses Apart from the aforementioned poetry has its own rewards Reflect As the children grow and learn to look at concepts and ideas the programme offers them the opportunity of chatting reflecting and a call to action The aim is to engage the children with the teacher and with each other as regards the content of the lesson The learning process is helped by giving the children the opportunity to put words on what they are learning or experiencing In doing so they make their own of something new or different 17 It helps the teacher elucidate as to how well a topic has been understood Conversation is a medium for learning and the children learn from the answers and opinions of other children It is not necessarily a question and answer session but a drawing out of the information learnt by the children in a nonexamination arena It requires considerable patience on the part of the teacher especially as children get more confident and speech skills become more developed Music Music and song speak to the heart in a way that often transcends the spoken word Music uplifts the spirit and renews the soul 18 It is also great fun The music for Alive O most of which was composed specially for the programme is fresh modern and well written It helps to explore the themes of the lesson and the spirit that should be gained from the lesson In Alive O 7 and 8 there are a number of songs written for use in the preparation for and celebration of the Sacrament of Confirmation Spirit Anthem helps the children to learn the symbols of the Holy Spirit Spirit Filled Day teaches the Fruits of the Holy Spirit Today and From Now On teaches the Gifts of the Spirit and another song which in a modern and child friendly way teaches the Ten Commandments Art As with poetry art deals with the world of imagery More than any formal abstract means of communication such as language or writing the image is the immediate personal language of the senses In a world where many things are transitory it alone remains as a meaningful record of an event a sensation an experience and an emotion The ever changing world of the child needs art as a means of expression It makes possible the externalisation of what might otherwise remain a confused mass of uninterpreted unrelated stimuli Art allows the many stimuli aural sensory and emotional to find unity in expression 19 Children learn to express themselves in art and as a form of expression it is without correction or contradiction Art is never a situation of right or wrong although some children are better at it than others Painting is a very reflective and silent art form and leads the children to thinking about a subject without the need for interaction or speech As a form of contemplation it ties in very well with the contemplative aspect of prayer The following section will give you an insight into some of the ideas and themes of these programmes for fifth and sixth class along with a brief introduction to each lesson For each programme there is a pupil s book and a workbook Children will probably have a religion copy also There are also sheets entitled At Home with Alive O which are included in the teacher s resource pack The suggestion is made to teachers that these sheets are sent home to parents on a number of occasions during the school year so as to keep parents informed of the work being undertaken in class However there is no substitute for getting involved in these lessons by talking to your children about what they have been doing in school relating to all these or any lessons in the Alive O programme ALIVE O 7 The major theme of Alive O 7 is spirit In this year children are either treating this as the first of two years of preparation for the Sacrament or are getting ready to celebrate the Sacrament of Confirmation during the year The theme apart from dealing with the Holy Spirit also covers the notion of spirit in general The power and action of the Holy Spirit is all pervasive It is evident in the practice and witness of adults in the home in the school and in the local community It is evident in the lives of the children It is evident in the sacramental liturgical and prayerful celebrations It is evident through the living out of the commandments and through a love for the Word of God It is the Spirit of God in Jesus who moves us to faith hope and love in the first instance The work of parent teacher and priest in Religious Education is a work of co operation with the Holy Spirit The Holy Spirit is the source of all growth and development in faith and as the Spirit of Wisdom Understanding Knowledge and Light is the unseen agent in Religious Education The Holy Spirit disposes us to welcome the Word of God TERM 1 Lesson 1 Opening A New School Year The year begins with a short ritual This ritual not only explores the importance of beginnings of new possibilities in our lives but also the idea of responding to those key moments throughout our lives in prayer and ritual Lessons 2 6 Prophecy These lessons offer an opportunity to explore prophecy as a biblical phenomenon and the call for children to be prophetic in their own lives Prophecy is about insight more than foresight The metaphor of clay is used in these lessons reflecting the idea of God as Potter The work with clay is done in a prayerful atmosphere Lesson 7 Mary and the Mysteries of Light Every year in Alive O there is a lesson on Mary the Mother of God This lesson explores the five recently introduced Luminous Mysteries or Mysteries of Light encouraging us to meditate on certain particularly significant moments in Christ s public ministry Jesus Baptism in the Jordan Jesus self manifestation at the Wedding at Cana Jesus proclamation of the Kingdom of God with his call to conversion Jesus transfiguration Jesus institution of the Eucharist as the sacramental expression of the paschal mystery Lesson 8 The Saints As with previous Alive O programmes the children are introduced to two Irish saints Saints Laurence O Toole and Kevin The former was canonised by the Church and the latter was declared a saint by vox popularum the voice of the people due to the devotion that grew up around the saint The children are also introduced to icons and their use in prayer Lesson 9 The Garden Story The story of the Garden of Eden is not to be taken literally It is a symbolic story which is an attempt to explain the human condition and the circumstances of the human race we are born in a state of separation and alienation from God and that God continues to love us in spite of our sin Lessons 10 11 The Commandments Moses has been covered in nearly all the Alive O programmes The Commandments are seen in the context of God s unconditional love for each of us and are presented both in traditional and modem way Other types of commandments from the New Testament are mentioned the Kingdom commandments and the Our Father commandments Lessons 12 14 Waiting In Joyful Hope These lessons in Advent offer the children an opportunity to experience waiting in the spirit of Advent The key characters of the lesson are Isaiah John the Baptist and Mary TERM 2 AND 3 Term 2 Lessons 1 5 The Seamless Garment Using the metaphor of weaving the children are introduced to an exploration of the Christian call to grow and develop in an holistic way and to their full potential The weaving activity central to the lessons aims to reinforce the notion of a unity of a life despite the various colours strands and fabrics encountered Creating this unity in the fabric of life is the Spirit of unity The lessons concentrate on the Christian Faith Christian Community Christian Morality and Christian Love Term 2 Lessons 6 12 and Term 3 Lesson 1 Lent Holy Week and Easter Lesson 6 focuses on Lent as a time for new beginnings new growth a time to get fit for the climax of Easter and to live the life of a Christian Lent invites us to a change of heart to a change of lifestyle In lesson 12 the saving actions of Jesus Christ which are the events of Holy Week are recalled The concentration is on Palm Sunday Jesus entry into Jerusalem Holy Thursday Washing of the Feet and Good Friday The Passion Narrative The first lesson of term 3 concentrates on four post Resurrection events Women at the Tomb Jesus and Thomas Jesus appearing to the seven disciples The Emmaus story Term 2 Lessons 7 11 and Term 3 Lessons 3 6 Sacrament of Confirmation There are a number of lessons relating to the Sacrament of Confirmation Three are completed by Confirmation and Non Confirmation classes two by Confirmation classes only These lessons are done before Easter or before the Confirmation ceremony After Easter or Confirmation there are four lessons that are titled Where Do We Go From Here These four lessons are meant to offer the children a way of engaging with the spirit history and heritage of the early Christian Church They are taught through means of a drama meant to deepen the children s understanding of growing as a Christian after Easter or Confirmation The lessons in preparation for the sacrament

  Original URL path: http://www.gaelscoil.net/beo-go-deo-alive-o.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive